Hokkaido radar

Outline

 

Location

Pontomamu, Rikubetsu-town, Ashoro-gun, Hokkaido 089-4346 Japan

Organization

Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University

Member

Nozomu Nishitani, Yuichi Otsuka, Kazuo Shiokawa, Tomoaki Hori,

Yoshizumi Miyoshi, Yasuo Kato and Yoshiyuki Hamaguti

Website

http://cicr.isee.nagoya-u.ac.jp/hokkaido/index.html

Nagoya-u hokkaido radar